ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

 

Уебсайтът https://www.unesco-centerbg.org (“Уебсайт”) се притежава и управлява от Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“. Настоящото уведомление има за цел да Ви информира за извършваните от Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

С настоящата Декларация за поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази Декларация за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна  Европа под егидата на ЮНЕСКО“ на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

 

Данни за Администратора:

Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“е доброволна, политически необвързана културна организация, учредена като сдружение с нестопанска цел в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за културното наследство, което осъществява своята дейност съобразно Конституцията, законите на Република България и Устава на Сдружението.

Мисията на Центъра е насърчава сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно равнище и да осъществява инициативи за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа.

Целите на Центъра са:

 1. Да популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и да допринася за нейното прилагане в субрегиона на Югоизточна Европа;
 2. Да увеличи участието на отделни общности, групи и лица в опазването на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа;
 3. Да разшири възможностите на държавите-членки на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа в опазването на нематериалното културно наследство;
 4. Да координира, обменя и разпространява информация относно опазването на нематериалното културно наследство в субрегиона;
 5. Да поощрява регионалното и международно сътрудничество за опазване на нематериалното културно наследство;
 6. Да подпомага усилията за опазване на елементите на нематериалното културно наследство от региона, включени в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство и в Списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ;
 7. Да подкрепя и съдейства на страните от региона при идентифицирането и инвентаризирането на нематериалното културно наследство и при разработването на системи на национално ниво за разпознаване на нематериалното наследство, намиращо се на тяхна територия;
 8. Да сътрудничи на институциите, занимаващи се с изучаването и опазването на нематериалното културно наследство на местно, национално и регионално равнище, както и за установяването на връзки между тях;
 9. Да подкрепя и участва в дейности за подготовка на специалисти в областта на нематериалното културно наследство;
 10. Да полага усилия за укрепването на сътрудничеството с ЮНЕСКО и със съответните сродни институции в други държави и региони.

Като администратор на лични данни[1]по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни се отнасяме изключително отговорно към неприкосновеността на личния живот на физическите лица и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни в процеса на обработване във връзка със своята дейност.

Данни за контакт съсСдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр. София, район р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 7

Телефон:Тел.: +359 2 444 21 03, Факс: +359 2 444 37 40

Ел. поща: office@unesco-centerbg.org

Длъжностно лице по защита на данните:

Адвокатско дружество „Ангов, Шилигарски и Петрова“

Адрес: ул. „Лайош Кошут“ № 23, ет. 1, ап. 1

Ел. поща: office@lawpas.bg

Тел. +359 2 427 19 19

Центърът Ви уведомява, че като администратор на лични данни е синхронизирал задълженията си с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни и указанията на надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

По всички въпроси, касаещи обработването на лични данни, може да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните на Центъра.

 

Личните данни, които обработваме:

Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна  Европа под егидата на ЮНЕСКО“не носи отговорност за нея.

 

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги.

 

Когато задавате въпрос или изразявате становище и/или мнение през предоставените за целта контактни форми на уебсайта Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната дейности за осъществяване на връзка с Вас. Тази информация се записва в база данни, намираща се на защитен сървър. Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“ не предоставя тази информация на трети лица.

Връзки към други уебсайтове

Тази декларация за поверителност не покрива препратките в сайта към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

 

Личните Ви данни събираме по два начина:

 

 • Форма за контакт, чрез която се обслужват заявки от наши потребители;
 • E-mail.

Личните Ви данни използвамесамо и единствено за целите, изброени по-горе.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставянина: пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им; лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на администратора и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.; органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство; доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис; лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител; лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Администраторът няма намерение да предаде вашите лични данни на държава извън ЕС или на международна организация.

Съхраняването и обработването на личните Ви данни се извършва за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Вашите права като субект на лични данни, във всеки момент, докато Центъра ги съхранява и обработва, са следните:

 1. Право да оттеглите съгласието си за обработването на личните Ви данни от Центъра.
 2. Право на достъп до личните Ви данни и право да поискате копие от тях.
 3. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни.
 4. Право на ограничаване на обработването.
 5. Право „да бъдете забравен“ т.е. личните Ви данни да бъдат изтрити, ако не са необходими повече за целите, за които са събрани, ако сте оттеглили своето съгласие или ако са били събрани и/или обработвани незаконосъобразно.
 6. Право на възражение срещу определени видове обработване или срещу самото обработване.
 7. Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Центърът може да откаже да заличи личните Ви данни, ако сте поискали това, само:

 1. По причини от обществен интерес, при изпълнение на разпореждания на органи на властта, за целите на архивирането, научни и статистически цели и/или на други основания, изрично посочени в закон.
 2. За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

[1]“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“