2009

Регионален център – София oдобрен като център от категория 2

2010

Подписване на споразумение между България и ЮНЕСКО

2012

Официално откриване на Регионален център – София

2017

Споразумение за продължаване дейността на Центъра за нов шестгодишен период