Мисия на Регионалния център:

 • Насърчаване на активното сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно ниво;
 • Иницииране и осъществяване на инициативи за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа, посредством обучения, споделяне на добри практики и др.

Цели на Центъра:

 • Да популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и да допринася за нейното прилагане в субрегиона на Югоизточна Европа;
 • Да увеличи участието на отделни общности, групи и лица в опазването на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа;
 • Да разшири възможностите на държавите-членки на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа в опазването на нематериалното културно наследство;
 • Да координира, обменя и разпространява информация относно опазването на нематериалното културно наследство  в субрегиона;
 • Да поощрява регионалното и международно сътрудничество за опазване на нематериалното културно наследство;
 • Да подпомага усилията за опазване на елементите на нематериалното културно наследство от региона, включени в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство и в Списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ;
 • Да подкрепя и съдейства на страните от региона при идентифицирането и инвентаризирането на нематериалното културно наследство и при разработването на системи на национално ниво за разпознаване на нематериалното наследство, намиращо се на тяхна територия;
 • Да сътрудничи на институциите, занимаващи се с изучаването и опазването на нематериалното културно наследство на местно, национално и регионално равнище, както и за установяването на връзки между тях;
 • Да подкрепя и участва в дейности за подготовка на специалисти в областта на нематериалното културно наследство;
 • Да полага усилия за укрепването на сътрудничеството с ЮНЕСКО и със съответните сродни институции в други държави и региони.

Функции на Центъра:

 • Да насърчава и координира проучването на практиките по опазването на елементи на нематериалното културно наследство, действащи в страните от Югоизточна Европа, съгласно чл. 11, 12, 13 и 14 от Конвенцията от 2003 г.
 • Да организира курсове за обучение по определени теми, свързани с Конвенцията от 2003 г. и нейните оперативни насоки, политики за опазване на нематериалното културно наследство и други.
 • Да разширява международното, регионално и подрегионално сътрудничество чрез създаване на делови контакти с институции, работещи в областта на нематериалното културно наследство и по-специално тези, учредени под егидата на ЮНЕСКО (категория 2) с цел координиране на дейностите, обмен на информация и познания за опазването на нематериалното културно наследство  и популяризиране на добрите практики.