Подготовка, организация и провеждане на публично събитие с международно участие – Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО в България- публична покана

Годишното Общо събрание на Центъра започва днес
05/03/2013
Протокол от проведеното на 5 март 2013 г. Общо събрание
07/03/2013

Подготовка, организация и провеждане на публично събитие с международно участие – Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО в България

На основание чл. 101г, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение от 5 март 2013 на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО“ и постигайки целите, заложени в чл. 6 от Споразумение между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО /категория 2/, ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 16 март 2011 г., обнародван в  ДВ, бр. 26 от 2011 г. , в сила от 13 май 2011 г. ОПРЕДЕЛЯ процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по смисъла на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: Подготовка, организация и провеждане на публично събитие с международно участие – Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО в България (гр. Созопол), с продължителност 5 дни от 23 юли до 27 юли 2013 г. 

Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 66 000 лв (шестдесет и шест хиляди лева) без включен ДДС. Критерият за оценка на офертите е „най- ниска цена”.

Изискванията към участниците са:

  • Участникът трябва да представи доказателства за опита и възможностите си за качествено извършване на услугата, предмет на поръчката. За целта участникът трябва да е организирал и провеждал през 2012 година минимум 3 (три) на брой публични събития с международно участие за минимум 30 участника на стойност над 40 000 лв.

Горепосочените изисквания се удостоверяват със списък  на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последната години, считани от момента на подаване на офертата, включително стойностите, датите на сключване и изпълнение, възложителите и техните координати за връзка. Към списъка следва да бъде приложена референция от Възложителя за изпълнение на едно от трите изискуеми събития.

  • Участникът да представи заверени копия от отчет за приходи и разходи /ОПР/ и счетоводен баланс за 2012 год. и информация – декларация за оборота за последната 2012 година за сходни с обекта на настоящата поръчка дейности – организиране на публични събития.
  • Участникът трябва да има възможност да осигури: настаняване, изхранване, работна зала в мястото на настаняване, съгласно условията посочени в настоящата техническа спецификация.

Срокът за получаване на офертите – седем / 7 / дни от деня на публикуването- до 21 юни 2013 г. до 17,00 ч на адрес: ж.к. „Изток”, ул. „Лъчезар Станчев” № 7, п.к. 1797.

Срокът на изпълнение на обществената поръчка– по предложение на кандидата, но не по- късно от 5 календарни дни след заявка от Възложителя.

Заседанието на комисията да се проведе на 26-06-2013г. в 16,00 ч. в сградата на Сдружението Регионален център за ЮНЕСКО, гр. София, ж.к. „Изток”, ул. „Лъчезар Станчев”  № 7, п.к. 1797.

Всички документи могат да бъдат свалени от тук:

Техническа спецификация

Договор

Приложение 2 Оферта

Приложение 3 Ценова оферта

Приложение 4 Декларация

Приложение 5 Декларация 2