Международен фонд за културно многообразие на ЮНЕСКО- кандидатстване

Седма годишна регионална среща на експерти в София- 27-28 май 2013
24/04/2013
Демонстрация на кулинарни специалитети „Кухнята на Балканите”
02/05/2013

Международен фонд за културно многообразие на ЮНЕСКО

Международният фонд за културно разнообразие функционира към Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване. Неговата цел е да финансира вече разработени и готови да бъдат изпълнени дейности, предназначени:
– Да улеснят въвеждането на културните политики, които защитават и насърчават многообразието от форми на културно изразяване и когато е необходимо да укрепят съответната институционална инфраструктура или да предоставят възможности за изграждане на капацитет;
– Да засилят  съществуващите културни индустрии;
– Да стимулират появата на нови културни индустрии.

Максималната сума, която може да бъде поискана от МФКМ за финансирането на даден проект, е U$100,000.
Фондът финансира и подготвителни помощни дейности, които дават възможност за разработването на проект, но не и за изпълнението му. Тези дейности включват:
– да бъдат определени специалните нужди на развиващите се страни, които са страни по Конвенцията, или
– да ги подпомогнат при изготвянето на техните искания за финансиране.
Подготвителните дейности за подпомагане могат да включват, например, участие в консултации със заинтересованите страни, предприемане на картографиране, проучвания и/или ситуационен анализ, и трябва като краен резултат да доведат до изчерпателно проектопредложение. Само страните по Конвенцията имат право да кандидатстват за подготвителна помощ, като максималната сума, която може да бъде поискана от МФКМ е US$10,000.
Фондът НЕ одобрява молби за финансиране, които:
– се стремят да компенсират дефицит, да изплатят дълг или да плащат лихва;
– отнасят се единствено до производството на форми на културно изразяване;
– отнасят се до материално изграждане/възстановяване.
Молби за финансиране, свързани с проекти, засягащи производството на творби и събитие в сферата на културата и изкуството, могат да бъдат адресирани до Международния фонд за развитие на културата. Молби за финансиране, свързани с проекти, засягащи опазването на нематериалното културно наследство, трябва да се адресират до Фонда за опазване на нематериалното културно наследство. Молби за финансиране по отношение на материалното културно наследство(например обектите на световното наследство, трябва да бъдат адресирани до Фонда за световно наследство.

–––––––––––––-

Кой може да кандидатства?

Бенефициенти на МФКМ могат да бъдат:
– Всички развиващи се страни, които са страни по Конвенцията.
– Всички страни по Конвенцията, които са установили наличието на специални ситуации на тяхна територия в съответствие с членове 8 и 17 от Конвенцията и свързаните с тях оперативни насоки
– Неправителствени организации от развиващите се страни, които са страни по Конвенцията , които отговарят на дефиницията за гражданско общество и на критериите, които регулират допускането на представители на заседанията на органите на Конвенцията , както е посочено в оперативните насоки, свързани с ролята и участието на гражданското общество.
– Международни неправителствени организации, които отговарят на дефиницията за гражданско общество и на критериите, които регулират допускането на представители на заседанията на органите на Конвенцията , както е посочено в оперативните насоки, свързани с ролята и участието на гражданското общество и които представят проекти, оказващи въздействие на субрегионално, регионално или междурегионално ниво.
– Представители на уязвимите групи и други социални групи, посочени в член 7 от Конвенцията от 2005 г. (жени и други социални групи, включително представителите на малцинствени групи и коренното население) от развиващите се страни, които са страни по Конвенцията.

––––––––––––-

Краен срок за кандидатстване

Крайният срок за кандидатстване пред Националната комисия за ЮНЕСКО е 31 май 2013 г.

Допълнителна информация може да бъде получена в Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО.

Източник: http://www.unesco-bg.org/?language=bg§ion=news&post=228