Конкурс за заемане на длъжността „Изпълнителен директор” /срок до 9 септември/

Демонстрация на кулинарни специалитети „Кухнята на Балканите”
02/05/2013
Демонстрация на кулинарни специалитети „Кухнята на Балканите”
27/05/2013

Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“
гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 7

  На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда и в изпълнение на Решение от 13-05-2013г. на Управителния съвет на Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността „Изпълнителен директор” на Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“

I. Кратко описание на длъжността:

Изпълнителният директор на Регионалния център ръководи и осъществява оперативното управление на Центъра по изпълнение на неговата Програма, както и цялостната административно-управленска и финансова дейност на Сдружението. Изпълнява решенията на Управителния съвет и съдейства за утвърждаването и популяризирането на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа и за утвърждаване авторитета на Република България.

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 2.  Да са български граждани.
  2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си.
  3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако наказанието е заличено или е отменено като незаконно по надлежния ред.
  4. Трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за съответния конкурс, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
  5. Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър”. Завършеното образование да е от професионалните направления в областите на висше образование „хуманитарни науки”, “социални, стопански и правни науки”, „изкуства” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.
  6. Придобити академични длъжности и/или научна и образователна степен „Доктор” и научна степен „Доктор на науките” , ще се считат за предимство за кандидатите.
  7. Да имат не по-малко от пет годишен стаж на ръководна длъжност в областта на културата и международното културно сътрудничество. Допълнителни условия, носещи предимство – специализация в областта на управлението и прилагането на политики и програми в областта на нематериалното културно наследство и придобит опит в работата на страната с ЮНЕСКО и неговите програми в областта на нематериалното културно наследство.
  8. Да притежават организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността.
  9. Да владеят писмено и говоримо един от официалните езици на ЮНЕСКО. Ползването на втори и трети езици на ЮНЕСКО е допълнителен аргумент в полза на кандидата.

ІІІ. Необходими документи:

1. Молба за участие в конкурса и автобиография;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;
6. Документ, удостоверяващ професионален опит в областта на международното културно сътрудничество- оригинал и копие;
7. Документ, удостоверяващ преминати специализации и придобит опит в работата с ЮНЕСКО – оригинал и копие;
8. Документ, удостоверяващ владеенето на един от официалните езици на ЮНЕСКО – диплом за завършено средно образование в специализирана езикова гимназия в България; диплом за завършено филологическо образование; диплом за завършено средно и/или висше образование в чуждата държава, където кандидатът е усвоил съответния език;
9. Документ, удостоверяващ владеенето на друг чужд език, ако кандидатът притежава такъв – оригинал и копие.Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимите признаване и легализиране от съответните оправомощени  органи в Република България;
10. Концепция за развитието на Регионалния център, представена в пет екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, написана на български език, както следва:
а. Обща визия за мястото на Центъра в национален и международен контекст и перспективите за неговото развитие;
б. Стратегия за цялостната политика на управление на Регионалния център с акцент върху първите три години – цели, пътища за постигане на очакваните резултати;
в. Идеи за реализиране на конкретни проекти;
г. Визия за ефективно финансово управление на Центъра в т.ч. и възможности за осигуряване на допълнителни приходи;
д. Познаване на структурата на ЮНЕСКО и предприетите стъпки за прилагане на Конвенцията 2003 . Оценка на постигнатото и задачите на Центъра в прилагането на програмите и стратегиите на ЮНЕСКО.
е. Мерки за разширяване на информационната дейност на Центъра и повишаване на ефективността на работата му в дигитална среда;

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в два етапа – преглед на постъпилите документи и събеседване.

а. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

б. До втория етап – събеседване, се допускат лица, получили оценка минимум 4.00 по петстепенната скала на представената от тях концепция. Оценката се формира като общ сбор от индивидуалните оценки на членовете на Комисията по следните  критерии:

– Компетентност, свързана с познаване и ползване на нематериалното културно наследство и нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „изпълнителен директор” на  Регионален център).

– Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване).

– Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).

 1. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
  3.  Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на събеседването.
  4. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от разглеждането на представените концепции.
  5. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
  6.  Оценката на кандидатите, допуснати и преминали втория етап от конкурса се формира от общия сбор от оценката на концепцията и тази, получена от сбора на отделните оценки на членовете на комисията след проведеното събеседване.

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване. Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 1. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата за конкурса (09.09.2013 г. вкл.), на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 7; стая № 9, до 17 ч. всеки ден; тел. за контакти: 02/ 444 37 40 и 02/ 444 21 03;

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.