Протокол от заседанието на Общото Събрание 2014 г. на Регионален център София