Пета сесия на Общата Aсамблея на държавите-страни по Конвенция 2003- 2-5 юни 2014 г. в Париж

(ENGLISH) Intervention by Ambassador Alexander Savov, Permanent delegate of Bulgaria to UNESCO
03/06/2014
Международна експозиция Славянски карнавали
04/06/2014

Пета сесия на Общата Aсамблея на държавите-страни по Конвенцията 2003

2-5 юни 2014 в Париж (Франция)

 

Пета сесия на Общата Асамблея на държавите-страни по Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Конвенция 2003) започна вчера на 2 юни и ще продължи до 5 юни 2014 г. в Централата на ЮНЕСКО в Париж. Общата асамблея е върховен орган на Конвенцията 2003 и се свиква на редовни сесии на всеки две години.

Първият ден от срещата беше посветен на организационни въпроси и на запознаване с докладите за работата, извършена през последните две години – 4.1. Доклад на Комитета пред Общата Aсамблея за дейността си в периода юни 2012 г. и юни 2014 г.; 4.2. Доклад на Междуправителствения комитет на отчетите за 2012 г. и 2013 г. на дървавите-страни относно прилгането на Конвенцията и актуалния статус на всички елементи, вписани в Представителната листа; 4.3. Доклад на Секретариата за дейността си в периода юни 2012 г. и юни 2014 г.

Докладите отчетоха повишаването на броя на новите страни, ратифицирали Конвенцията от 2003 г.  като в периода юни 2012 г. и юни 2014 г. 14 държави са я ратифицирали. Също така отбелязаха постепенното засилване на политиките на инвентаризиране на нематериалното културно наследство в различните страни и увеличаването на интереса за подготовка на кандидатури за вписване в списъците на ЮНЕСКО. По отношение на прилагането на Конвенцията в различните държави-членки беше поставен специален акцент върху развитието на мрежата от експерти-обучители (facilitators) и върху цялостния успех на провежданата от ЮНЕСКО политика за изграждане и усилване на капацитетите.

Докладите бяха приети много положително от представителите на различните страни, като участниците в дискусията поздравиха Секретариата за значителната по своя обем и качество работа и изразиха подкрепа с направения анализ. Част от предложенията бяха да се продължи и разшири политиката за укрепване на капацитетите на национално ниво, да се развият формите на регионално сътрудничество и да се потърсят нови и по-гъвкави механизми за опазване на наследството, като се направи възможно включването на още по-широк кръг от организации и институции.

В края на първия ден от срещата бяха направени няколко промени в Оперативното ръководство към Конвенцията 2003, свързани с принципите на вписване на елементи в списъците на ЮНЕСКО.

Вторият ден от срещата беше посветен на дискусии по предложения за промени в Оперативното ръководство на Конвенцията от 2003 г. Основната част от дискусиите бяха свързани с предложението за създаване на отделен орган за оценка (Evaluative body) на постъпващите номинации за списъците на ЮНЕСКО – който да обедини съществуващите преди две звена – консултативен орган (Consultative body) и спомагателния орган (Subsidiary Body). Участниците в дискусията подкрепиха идеята за такава промяна, като подчертаха необходимостта от ясни критерии за включването на експерти и представители на неправителствените организации в този орган за оценка, както и за принципите на избор и ротация на членовете в него. Предложението за създаването на такъв орган беше прието и тази промяна беше вписана в Оперативното ръководство.

Съществено внимание беше отделено също на предложението за промяна в критериите и процедурите по акредитиране на неправителствени организации към ЮНЕСКО – въпрос, който след оживени дискусии беше отложен за следващата среща на Генералната асамблея.

Останалите предложения за промени в Оперативното ръководство – за терминологични уточнения при превода на части от Конвенцията на различни езици, за използването на ресурсите на Фонда за нематериално културно наследство, и за правилата и процедурите за участие на страните-кандидатки за Генералната асамблея – бяха посрещнати позитивно от всички участници и бяха приети единодушно.

Повече информация: може да следите онлайн срещата тук.