ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Бивша Югославска Република Македония усилено прави стъпки в изграждането на институционален капацитет за опазване на живото наследство
11/04/2016
Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО
Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО
18/05/2016

СДРУЖЕНИЕ

„РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО”

гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 7

На основание решение на Общото събрание от 19.04.2016 г.

ОТКРИВА:

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

на Сдружение

„Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО”

 

І. Относно процедурата за избор

Изборът на Изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО /Центъра/ се обявява от Изпълнителния съвет на основата на решение на Общото събрание на Центъра, с което то делегира това свое правомощие на Изпълнителния съвет. Процедурата се провежда по Правилата за избор на Изпълнителен директор на Центъра, приети от Общото събрание, които са неразделна част (Приложение 3) от Вътрешния правилник на Центъра.

ІІ.Описание на функциите на Изпълнителния директор

Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на Центъра по изпълнение на неговата програма и отговаря за цялостната административно-финансова дейност на Центъра. Той изпълнява решенията на Общото събрание и Изпълнителния съвет и съдейства за постигането на целите на Центъра, в съответствие със Споразумението между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), ратифицирано със закон и обнародвано в Държавен вестник бр. 27 от 15.03.2013 г., действащото българско законодателство и Устава на Центъра.

III. Основни задължения на Изпълнителния директор

Изпълнителният директор на Центъра:

 1. организира изпълнението на решенията на органите на Центъра;
 2. ръководи и отговаря за дейността на служителите и експертите от Секретариата на Центъра;
 3. отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред органите на Центъра;
 4. разработва годишния проектобюджет и работен план на Центъра и ги представя на Изпълнителния съвет за одобрение и внасяне за разглеждане от Общото събрание;
 5. подготвя годишните отчети за дейността на Центъра;
 6. изпълнява и други задачи, възложени му от органите на Центъра.

IV. Правоотношение

Правоотношението на Изпълнителния директор с Центъра има следните основни елементи:

 1. работно време: пълен работен ден;
 2. форма на договор: договор за управление и контрол или трудов договор.

 V. Минимални изисквания към кандидатите

Минималните изисквания към кандидатите за Изпълнителен директор са следните:

 1. да са български граждани;
 2. да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишавани от правото да упражняват професията си или от право да заема материалноотговорна длъжност;
 3. да нямат налагано дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако наказанието е заличено или е отменено като незаконно по надлежния ред;
 4. да имат висше образование, магистърска степен;
 5. да имат професионален опит на ръководна длъжност;
 6. да притежават управленски умения и знания в сферите на дейност на Центъра;
 7. да владеят писмено и говоримо английски език. Ползването на друг от официалните езици на ЮНЕСКО е предимство;
 8. много добри компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, други;
 9. много добри организационни и комуникативни умения.

 

Предимство получават кандидати, които имат доказан професионален опит в областта на нематериалното културно наследство, функционирането на ЮНЕСКО, културата, международното културно сътрудничество, управлението на НПО и други.

 VІ. Начин на провеждане на конкурса

Процедурата по избор на Изпълнителен директор се провежда от Изпълнителният съвет на Центъра.

Конкурсът се провежда на два етапа: подбор по документи и интервю с преминалите подбора по документи кандидати.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
 3. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото за провеждане на интервюто.
 4. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
 5. Оценката на кандидатите във втория етап от конкурса се формира от общия сбор от оценките по шестобалната система, получени от всеки от членовете на комисията след проведеното интервю.

VІІ. Необходими документи за кандидатстване

 1. мотивационно писмо;
 2. автобиография;
 3. копие от диплома за висше образование;
 4. копие от документи, доказващи трудов стаж, професионален опит, специфичен опит, специализации и други.

Всички данни, които предоставят кандидатите се ползват при строга конфиденциалност единствено за целите на подбора.

 

Мотивационното писмо следва да съдържа като минимум представяне на:

 1. общата визия на кандидата за мястото на Центъра в национален и международен контекст и перспективите за неговото развитие;
 2. предложения за ефективно управление на Центъра в т.ч. и възможности за осигуряване на допълнителни приходи;
 3. мерки за разширяване на информационната дейност на Центъра и други.

Всички документи следва да бъдат представени на български и английски език.

VІІІ. Срок и място за подаване на документите

Документите се подават в 14-дневен срок от датата на публикуването на информацията за откриването на процедурата на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 7 /валидно е пощенското клеймо/ и по електронна поща на адрес: office@unescocenterbg.org .

Телефони за контакт: 02/444 21 03; 02/444 37 40. Лице за контакт: Диана Токаджиева.

Вътрешен правилник