Пътуващ университетски семинар „Обмен на знания за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа“