ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Генералният Директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова и министърът а културата Боил Банов подписаха споразумение за продължаване дейността на Регионалния Център на ЮНЕСКО в София
10/11/2017
Втора координационна среща на ЮНЕСКО с институти и центрове от Категория 2 и представители на университетски катедри ЮНЕСКО за културния сектор. Централен офис на ЮНЕСКО, Париж 23-24 ноември 2017 година
28/11/2017

СДРУЖЕНИЕ

„РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО”

гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 7

На основание решение на Общото събрание от 19.04.2016 г.

 ОТКРИВА:

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

на Сдружение

„Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна

Европа под егидата на ЮНЕСКО”

 

 

Процедурата за избор на Изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (Центъра) се провежда от Изпълнителния съвет въз основа на решение на Общото събрание на Центъра.

 

 1. Описание на функциите на Изпълнителния директор

Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на Центъра по изпълнение на неговата програма и отговаря за цялостната административно-финансова дейност на Центъра. Той изпълнява решенията на Общото събрание и Изпълнителния съвет и съдейства за постигането на целите на Центъра, в съответствие със Споразумението между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

 

 1. Основни задължения на Изпълнителния директор

Изпълнителният директор на Центъра:

 1. организира изпълнението на решенията на органите на Центъра;
 2. ръководи и отговаря за дейността на служителите и експертите от Секретариата на Центъра;
 3. отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред органите на Центъра;
 4. разработва годишния проектобюджет и работен план на Центъра и ги представя на Изпълнителния съвет за одобрение и внасяне за разглеждане от Общото събрание;
 5. подготвя годишните отчети за дейността на Центъра;
 6. изпълнява и други задачи, възложени му от органите на Центъра.

 

IІІ. Правоотношение

Правоотношението на Изпълнителния директор с Центъра има следните основни елементи:

 1. работно време: пълен работен ден;
 2. форма на договор: договор за управление и контрол или трудов договор.

 

ІV. Минимални изисквания към кандидатите

Минималните изисквания към кандидатите за Изпълнителен директор са следните:

 1. да са български граждани;
 2. да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишавани от правото да упражняват професията си или от право да заема материалноотговорна длъжност;
 3. да нямат налагано дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако наказанието е заличено или е отменено като незаконно по надлежния ред;
 4. да имат висше образование, магистърска степен;
 5. да имат професионален опит на ръководна длъжност;
 6. да притежават управленски умения и знания в сферите на дейност на Центъра;
 7. да владеят писмено и говоримо английски език. Ползването на друг от официалните езици на ЮНЕСКО е предимство;
 8. много добри компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, други;
 9. много добри организационни и комуникативни умения.

 

Предимство получават кандидати, които имат доказан професионален опит в областта на нематериалното културно наследство,  сферите на компетентност на ЮНЕСКО, културата, международното културно сътрудничество, управлението на НПО и други.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса

Процедурата по избор на Изпълнителен директор се провежда от Изпълнителният съвет на Центъра.

Конкурсът се провежда на два етапа: подбор по документи и интервю с преминалите подбора по документи кандидати.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Списъкът на недопуснатите кандидати и съображенията за това се публикуват на Интернет страницата на Центъра.
 3. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото за провеждане на интервюто.
 4. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
 5. Оценката на кандидатите във втория етап от конкурса се формира от общия сбор от оценките по шестобалната система, получени от всеки от членовете на комисията след проведеното интервю.

 

VІ. Необходими документи за кандидатстване

Задължителните документи за участие в процедурата са:

1 мотивационно писмо и приложена към него Концепция за развитието на Центъра;

 1. автобиография (в Europass формат);
 2. копия от дипломи за придобита магистърска степен;
 3. копия от документи, удостоверяващи професионален опит на ръководна длъжност;
 4. копия от документи, доказващи владеенето на английски език и ако е приложимо на друг език измежду официалните езици на ЮНЕСКО;
 5. копия от документи, удостоверяващи липсата на осъждане, на лишаване от права да упражняват професията си или да заемат материално – отговорна длъжност и на налагано дисциплинарно наказание “уволнение”.

Допълнителните документи за участие в процедурата са:

 1. копия от документи, доказващи придобити управленски умения и знания и опит в управлението на проекти;
 2. препоръки и други доказателства относно придобити много добри организационни и комуникативни умения;
 3. копия от документи, доказващи професионален опит в областта на нематериалното културно наследство, сферите на компетентност на ЮНЕСКО, културата и международното културно сътрудничество;
 4. копия от документи, доказващи опит в управлението на НПО.

 

Мотивационното писмо съдържа обосновката на кандидата на основанията, заради които кандидатства за позицията Изпълнителен директор на Центъра.

 

Концепция за развитието на Центъра следва да съдържа като минимум представяне на:

 1. общата визия на кандидата за организационното и кадровото управление на Центъра, както и за мястото му в национален и международен контекст и перспективите за неговото развитие;
 2. предложения за ефективно управление на Центъра, както и конкретен план с мерки за тяхното изпълнение, в т.ч. и възможности за осигуряване на допълнителни приходи с набелязани стъпки те да бъдат приложени;
 3. предложения за развитие на комуникационна стратегия на Центъра и за засилване на видимостта на неговата дейност в национален и международен план;
 4. мерки за разширяване на дейността на Центъра, насочени към привличане на по-широк кръг от заинтересовани страни от региона на Югоизточна Европа и нови тематични области;
 5. визия за краткосрочна и дългосрочна програма на Центъра.

 

Мотивационното писмо и концепцията се представят на български и английски език.

 

Всички данни, които предоставят кандидатите се ползват при строга конфиденциалност единствено за целите на подбора.

 

VІІ. Срок и място за подаване на документите

Документите се подават в срок до 13 часа на 29.12.2017 година на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 7 /валидно е пощенското клеймо/ и по електронна поща на адрес: office@unescocenterbg.org /валидна е датата на получаване на писмото/.

Телефони за контакт: 02/444 21 03; 02/444 37 40. Лице за контакт: Диана Токаджиева.