Откриване на процедура за подбора на междуправителствени и международни НПО за членство в Общото събрание

Откриване на процедура за подбор на университети за членство в Общото събрание
19/06/2018
Университетска мрежа за нематериално културно наследство
19/06/2018

РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО ОТКРИВА: 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
И
МЕЖДУНАРОДНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТЪРА

 

Процедурата се провежда в съответствие със Споразумението между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), ратифицирано със закон и обнародвано в Държавен вестник брой 32 от 13.04.2018 година, действащия Устав на Центъра и Процедурните правила за подбор на междуправителствени организации и международни неправителствени организации за членство в Общото събрание на Центъра, приети от Общото събрание на 17.05.2018 г. и решение на Изпълнителния съвет от 13.06.2018 г.

І. Правно основание

В съответствие с чл. 7 от Споразумението между Правителството на Република България и ЮНЕСКО и чл. 18, ал. 1, т. 6 от действащия Устав на Центъра, на до двама представители на други междуправителствени организации или международни неправителствени организации може да бъде предоставено място в Общото събрание на Центъра с решение на Общото събрание.

ІІ. Общи критерии за членство

Междуправителствените организации и международните неправителствени организации, кандидатстващи за членове в Общото събрание на Центъра трябва да притежават експертиза и опит в области, пряко свързани дейността на Центъра и да споделят неговите мисия и цели.

Те следва да:

 1. споделят основните ценности на ЮНЕСКО, сред които работа в дух на партньорство, толерантност и солидарност, дейност в интерес на човечеството и уважение към културните идентичности;
 2. осъществяват дейност в сфери свързани с опазването на нематериалното културно наследство, включително в една или повече специфични области на компетентност на ЮНЕСКО както и в популяризирането и насърчаването на приложението на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 година;
 3. могат със своята дейност да допринесат за постигането на мисията и целите на Центъра.

 

ІІІ. Недопустимост

Не могат да бъдат членове в Общото събрание на Центъра междуправителствени организации и международни неправителствени организации, които:

 1. извършват дейности, които противоречат на мисията на ЮНЕСКО и на Центъра;
 2. участват в действия, с които се нарушават правата на човека, които допускат полагането на принудителен труд или използването на детски труд;
 3. са пряко ангажирани с производство или продажба на оръжия;
 4. нарушават санкциите, одобрени от Съвета за сигурност на ООН или не отговарят по друг начин на действащите задължения или отговорности, изисквани от Организацията на обединените нации.

 

ІV. Изисквания за статут и членство на междуправителствена организация

Междуправителствените организации, които номинират свои представители за членство в Общото събрание на Центъра, трябва задължително да отговарят на следните кумулативни изисквания:

 1. да са създадени въз основа на международен договор, споразумение или друг официален учредителен документ за постигане на съгласие между правителства на национални държави;
 2. да включват три или повече национални държави като съдоговорителки по споразумението за тяхното създаване;
 3. да притежават постоянен секретариат, който отговаря за изпълнението на текущите задачи на организацията.

Междуправителствените организации удостоверяват изпълнението на тези изискванията с представянето на официални документи за тяхното създаване и функциониране.

V. Кумулативни изисквания за статут и членство на международна неправителствена организация

Международните неправителствени организации, които номинират свои представители за членство в Общото събрание на Центъра, трябва задължително да отговарят на следните кумулативни изисквания спрямо техния неправителствен характер:

 1. да имат доказана компетентност, експертиза и опит в опазването на нематериалното културно наследство (по смисъла на член 2.3 от Конвенцията от 2003) в една или няколко специфични области;
 2. да имат цели които съответстват на духа на Конвенцията от 2003 г. и за предпочитане устави или правила които са съобразени с тези цели;
 3. да партнират в дух на взаимно уважение с общности, групи и когато е относимо с лица които създават, практикуват и предават нематериално културно наследство;
 4. да разполагат с оперативен капацитет, включително с редовно активно членство, което води до формиране на общност, обединена от желанието за преследване целите, за които са създадени; имат установено седалище и призната юридическа правосубектност в съответствие с тяхното вътрешното право; съществували са и са извършили съответните дейности в продължение на най-малко четири години, преди да са били предложени за членове;
 5. да имат признат статут на неправителствена, нестопанска, неполитическа, нерелигиозна и непрофесионална организация в държавата по тяхната регистрация.

VІ. Алтернативни изисквания за статут и членство на международна неправителствена организация

Международните неправителствени организации, които номинират свои представители за членство в Общото събрание на Центъра, трябва задължително да отговарят на следните алтернативни изисквания спрямо техния международен характер:

 1. техните нестопански цели да са насочени към постигане на ползи на международно ниво;
 2. дейността им да поражда ефекти в най-малко три държави;
 3. да осъществяват дейност в поне три държави;
 4. да имат членове, клонове, представителства или офиси в поне три държави.

Международните неправителствени организации удостоверяват изпълнението на кумулативните изисквания с представянето на официални документи за тяхното учредяване, регистрация и функциониране.

Международните неправителствени организации удостоверяват изпълнението на алтернативните изисквания с представянето на декларации, към които прилагат всякакви релевантни доказателства.

VІІ. Провеждане на процедурата

Проверката за допустимост на междуправителствените организации и международните неправителствени организации кандидати за членство в Общото събрание се извършва от служителите от Секретариата на Центъра, определени от Изпълнителния директор, които проверяват постъпилите предложения и номинации и представените към тях документи и съставят списък на допустимите организации – тези които отговарят на критериите и изискванията за членство в Общото събрание на Центъра. Списъкът с допустимите междуправителствени организации и международни неправителствени организации се внася от Изпълнителния директор за разглеждане от Изпълнителния съвет. Изпълнителният съвет със свое решение одобрява окончателния списък от организации – кандидати, който да бъде представен за обсъждане и гласуване от Общото събрание на Центъра.

Допуснатите организации се уведомяват своевременно писмено за датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание, на което ще бъде гласувана тяхната номинация за членство.

Чуждестранните организации, кандидатстващи за членове в Общото събрание на Центъра представят своите документи в превод на английски език.

Организациите със седалище в България представят своите документи на български и английски език.

Всички данни, които предоставят кандидатите се ползват при строга конфиденциалност единствено за целите на процедурата за подбор.

VІІІ. Срок и начин за подаване на документите

Документи се подават в срок до 13.00 часа на 14.09.2018 година на адрес: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев” № 7 /валидно е пощенското клеймо/ и по електронна поща на адрес: office@unesco–centerbg.org /валидна е датата на получаване на писмото/.

Телефони за контакт: 02/444 21 03; 02/444 37 40. Лице за контакт: Диана Токаджиева