Откриване на процедура за подбор на университети за членство в Общото събрание

„Преоткриване на наследства“: кръгла маса и мобилна изложба
01/06/2018
Откриване на процедура за подбора на междуправителствени и международни НПО за членство в Общото събрание
19/06/2018

РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УНИВЕРСИТЕТИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТЪРА

 

Процедурата се провежда в съответствие със Споразумението между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), ратифицирано със закон и обнародвано в Държавен вестник брой 32 от 13.04.2018 година, действащия Устав на Центъра, Процедурните правила за подбор на университети за членство в Общото събрание на Центъра, приети от Общото събрание на 17.05.2018 г. и решение на Изпълнителния съвет от 13.06.2018 г.

I. Правно основание

В съответствие с чл. 7 от Споразумението и чл. 18, ал. 1, т. 7 от действащия Устав на Центъра, на до двама представители на университети може да бъде предоставено място в Общото събрание на Центъра с решение на Общото събрание.

II.Общи критерии за членство

Университетите, кандидатстващи за членове в Общото събрание на Центъра трябва притежават експертиза и опит в области, пряко свързани с дейността на Центъра и да споделят неговите мисия и цели.  Те следва да:

 1. споделят основните ценности на ЮНЕСКО, сред които работа в дух на партньорство, толерантност и солидарност, дейност в интерес на човечеството и уважение към културните идентичности;
 2. имат доказана компетентност, експертиза и опит в опазването на нематериалното културно наследство (по смисъла на член 2.3 от Конвенцията от 2003) в една или няколко специфични области;
 3. извършват научни изследвания и преподавателска дейност по дисциплини в областта на нематериалното културно наследство;
 4. партнират в дух на взаимно уважение с общности, групи и когато е относимо с лица които създават, практикуват и предават нематериално културно наследство;
 5. могат със своята дейност да допринесат за постигането на мисията и целите на Центъра.

ІІІ. Недопустимост

Не могат да бъдат членове в Общото събрание на Центъра университети, които:

 1. извършват дейности, които противоречат на мисията и целите на ЮНЕСКО и на Центъра;
 2. участват в действия, с които се нарушават правата на човека;
 3. нарушават санкциите, одобрени от Съвета за сигурност на ООН или не отговарят по друг начин на действащите задължения или отговорности, изисквани от Организацията на обединените нации.

ІV. Изисквания за статут и членство на университети

Университетите, които номинират свои представители за членство в Общото събрание на Центъра, трябва задължително да отговарят на следните кумулативни изисквания:

 1. да са създадени със законов акт, в съответствие с националните си законодателства;
 2. да имат решение на колективния си орган на управление за членство в Центъра;
 3. да имат признат правен статут (институционална и програмна акредитация) от международно или национално призната акредитираща агенция, в съответствие със законовите изисквания в държавата по тяхната регистрация;
 4. да извършват обучение или научни изследвания в области като нематериално културно наследство в двете образователно-квалификационни степени: „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно научната степен „доктор“;
 5. да демонстрират доказан опит в работата с общности, работещи в сферата на нематериалното културно наследства;

Университетите удостоверяват изпълнението на изискванията за статут и членство чрез представянето на официални документи за учредяване и актуално състояние и всякакви други релевантни доказателства.

V. Провеждане на процедурата

Проверката за допустимост на университети кандидати за членство в Общото събрание се извършва от служителите от секретариата на Центъра, определени от Изпълнителния директор, които проверяват постъпилите предложения и номинации и представените към тях документи и съставят списък на допустимите университети – тези които отговарят на критериите и изискванията за членство в Общото събрание на Центъра. Списъкът с допустимите университети се внася от Изпълнителния директор за разглеждане от Изпълнителния съвет. Изпълнителният съвет със свое решение одобрява окончателния списък на университети – кандидати, който да бъде представен за обсъждане и гласуване от Общото събрание на Центъра.

Допуснатите университети се уведомяват своевременно писмено за датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание, на което ще бъде гласувана тяхната номинация за членство.

Чуждестранните университети, кандидатстващи за членове в Общото събрание на Центъра представят своите документи в превод на английски език.

Българските университети представят своите документи на български и английски език.

Всички данни, които предоставят кандидатите се ползват при строга конфиденциалност единствено за целите на процедурата за подбор.

VІ. Срок и начин за подаване на документите

Документи се подават в срок до 13.00 часа на 14.09.2018 година на адрес: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев” № 7 /валидно е пощенското клеймо/ и по електронна поща на адрес: office@unesco–centerbg.org /валидна е датата на получаване на писмото/.

Телефони за контакт: 02/444 21 03; 02/444 37 40. Лице за контакт: Диана Токаджиева