Нематериалното културно наследство – между образователни програми, общуване и интерактивно споделяне