Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)
01/03/2019
Международен научен форум „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003″
23/04/2019

Във връзка с изпълнението на проект по процедура ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Бенефициент: Сдружение „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО“

Договор №: BG05SFOP001-2.009-0182-C01

 

 

Наименование на проекта: „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Описание на проекта: Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при провеждането на политики и е насочено към актуализиране на законодателната рамка и политики в областта на опазването на нематериалното културно наследство чрез открито и отговорно управление, съвместна дейност между гражданите, бизнеса и администрациите и разработване на механизъм за осъществяване на граждански мониторинг на националните и локалните политики.

Тази необходимост се налага поради липса на: 1. Актуална законодателна рамка в областта на опазването нематериалното културно наследство, включително и интелектуална собственост; 2. Ясно разбиране на проблемите пред опазването на нематериалното културно наследство и съответните културни политики в страната; 3. Синергия между всички заинтересовани страни.

Основната цел ще се постигне с реализацията на следните дейности: Анализ на законодателството и предприетите политики в страните членки на Регионалния център в областта на опазването на нематериалното културни наследство, включващ препоръки и насоки за тяхното изпълнение; Анализ на българската нормативна рамка и политиките съществуващи в България спрямо международните документи в областта на нематериалното културно наследство, с включени препоръки и насоки за изпълнение; На база изводите и резултатите от двата анализа ще бъде изработен механизъм за осъществяване на граждански мониторинг, който да регламентира въвличането и участието на всички заинтересовани страни, вкл. и гражданите, в процеса за осъществяване мониторинг на националните и локални политики в областта на опазване на нематериалното културно наследство; Съвместни действия между администрации и НПО и повишаване на капацитета при участието им в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателство и политики; Провеждане на семинари с представители на заинтересованите страни за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие .

 

Обща стойност на проекта: 74 068.88 лева

Европейско съфинансиране: 62 958.55 лева

Национално съфинансиране: 11 110.33 лева

Анализ по дейност 1

Анализ по дейност 2