Нематериално културно наследство и устойчиво развитие: Обучение на обучители от Европа