Проект „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

„Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“
17/10/2019
Общо събрание 2019
30/11/2019
Проект „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по процедура ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО / Договор №: BG05SFOP001-2.009-0182-C01:

 

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при провеждането на политики и е насочено към актуализиране на законодателната рамка и политики в областта на опазването на нематериалното културно наследство.

Това се постига с реализацията на следните дейности: Анализ на законодателството и предприетите политики в страните членки на Регионалния център в областта на опазването на нематериалното културни наследство, включващ препоръки и насоки за тяхното изпълнение; Анализ на българската нормативна рамка и политиките съществуващи в България спрямо международните документи в областта на нематериалното културно наследство, с включени препоръки и насоки за изпълнение; На база изводите и резултатите от двата анализа ще бъде изработен механизъм за осъществяване на граждански мониторинг, който да регламентира въвличането и участието на всички заинтересовани страни, вкл. и гражданите, в процеса за осъществяване наблюдение на националните и локални политики в областта на опазване на нематериалното културно наследство; Съвместни действия между администрации и НПО и повишаване на капацитета при участието им в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателство и политики; Провеждане на семинари с представители на заинтересованите страни за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие.

  • Презентации
  • Обобщен доклад от проведените кръгли маси и семинари в рамките на проект „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“
  • Изготвени анализи: „Анализ на законодателството и предприетите политики в страните членки на Регионалния център в областта на опазването на нематериалното културни наследство, включващ препоръки и насоки за тяхното изпълнение“ и „Анализ на българската нормативна рамка и политиките съществуващи в България“

Анализ по дейност 1

Анализ по дейност 2

  • Публични дискусии

Публична дискусия "Опазване на живите наследства"

Публична дискусия "Опазване на живите наследства" - анализ

  • Стартиране на процеса по създаване на наръчници за механизъм за включването на неправителствения сектор в политиките за опазване на НКН;

НАРЪЧНИК за администрациите на местните власти

НАРЪЧНИК за администрациите на местните власти

НАРЪЧНИК за гражданските организации

НАРЪЧНИК за гражданските организации