Покана за набиране на текстове за списание „Живи наследства“

Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ в град Перник
04/03/2020
Кръгла маса на тема „Живи наследства в града“ – 6 юли 2020 г.
16/03/2020

The hand that holds the lamp is sent to the other hand, written in white chalk, draw concept.

Покана за набиране на текстове
Списание „ЖИВИ НАСЛЕДСТВА“
Издание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
ISSN 2683-0256 печатно издание / ISSN 2683-0264 електронно издание

СРОК за подаване на текстове: 31 май 2020

 

Списанието е посветено на проблемите на изследване, изучаване, опазване, съхранение и популяризиране на живите наследства в страните членки на Регионален Център София – ЮНЕСКО: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Кипър, Молдова, Република Северна Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора и Украйна.

Неговата цел е да разпространява информация, международни и национални политики, знания и добри практики в сферата на нематериалното наследство, да подкрепя опознаването, споделянето и разпространението на нематериалното културно наследство.

Списанието приема публикации на български, английски и френски езици.

Списанието е двуезично и излиза на български и на английски език в периодичност две книжки на година.

Приемат се статии, които не са отпечатвани в други издания. Не се приемат за публикуване откъси от книги.

Използваните в текстовете названия и представяните статистически данни, юридически статут на държави, територии, градове и зони, както и на техни граници, карти,  не ангажират по никакъв начин Регионален Център София – ЮНЕСКО.

Изказаните мнения и идеи на авторите отразяват техните мнения и не представят гледна точка на  Регионален Център София – ЮНЕСКО.

Рубрики
  • Научни статии, посветени на важни проблеми на нематериалното културно наследство като изследване, изучаване, опазване, съхранение и популяризиране на живите наследства в страните членки на Регионален Център София – ЮНЕСКО. Статии се приемат в обем от 6420 думи или до 40 550 знаци с интервали на английски, френски и български езици. Всяка статия е необходимо да е придружена с резюме в обем до 140 думи или 900 знаци с интервали, както и с кратко представяне на автора в същия обем. Ключовите думи са не по-малко от три и не повече от шест. Цитирането е в текста, а бележките са под линия на всяка страница по стандарт на Американската асоциация по психология (APA). Статиите подлежат на анонимно рецензиране от двама рецензенти и при необходимост се предоставя на трети. Авторите получават известие за мнението на рецензентите и се съобразяват с тях.
  • Портрети, които представят носители, изследователи, личности с принос в опазването, изследването, разпространението и съхранението на живи наследства по места и по региони, по  държави в обем до 2000 думи или до 12 800 знаци с интервали. Желателно е текстовете да са придружени със снимки – 3-4 бр. Текстовете не подлежат на рецензиране.
  • Интервю –  представят се носители, публични дейци, културни мениджъри, музейни специалисти, изследователи, местни радетели, личности с принос в опазването, изследването, разпространението и съхранението на живи наследство по региони и държави: споделяне на личната гледна точка на водеща фигура в света на живите наследства обем до 2000 думи или до 12 800 знаци с интервали за всяко.  Желателно е текстовете да са придружени със снимки 3-4 бр. Текстовете не подлежат на рецензиране.
  • Представяме – насочва към описание на нематериално културно наследство от страна членка. Текстовете запознават с живи наследства от страните членки, които вече са вписани в Световната листа или са подадени за вписване, или са част от национална листа. Рубриката насочва към интересни факти, форми и начини на разпространение на живи наследства днес, към успешни практики и идеи за  привличане на разнообразни публики и заинтересовани страни. Текстовете са в обем до 1200 думи или до 7 800 знаци с интервали и по 2-3 снимки. Текстовете не подлежат на рецензиране.
  • Календар – представяне на събития, свързани с живи наследства и тяхното разпространение – научни и приложни конференции, дни на наследствата, кръгли маси, празници, в които се включват елементи от нематериалното културно наследство  в обем до  1200 думи или до 7 800 знаци с интервали и по 2-3 снимки. Текстовете не подлежат на рецензиране.
  • Културни наследства на показ  – акцентът е върху издания, филми, артефакти в музея, инсталации, анимиране на наследства и обживяване на места. Всеки текст е в обем до  1200 думи или до 7 800 знаци с интервали, придружен с 2-3 снимки. Текстовете не подлежат на рецензиране.
  • Фоторазказ – представяне на живи наследства, ритуали, събития, изложби и др. чрез разказ от фотоси, придружени с кратки описания на всяка снимка.

 

Технически параметри – текстове:

Всички текстове са с шрифт Timеs New Roman, 12 пункта, 1,5 интервал, отстъпка на първи ред 0,27.

Технически параметри – снимки:

Снимките са jpeg/tif над 3 млн пиксела и 300 точки (300 DPI). Всички снимки са придружени с писмо, което разрешава публикуването им в списанието от страна на авторите или тези, които имат правата. Снимките са придружени с кратко описание.

Указания за цитиране:
Съгласно стандарта за цитиране на Американската психологическа асоциация (APA – https://apastyle.apa.org/):

 

Всички материали се изпращат на официалната електронна поща на списанието: livingheritage@unesco-centerbg.org

СРОК: 31 МАЙ 2020