14-та годишна експертна среща на ЮНЕСКО по проблемите на нематериалното културна наследство в Югоизточна Европа

UNESCO provides direct access to online tools on living heritage and its safeguarding
14/05/2020
Кръгла маса „Живи наследства в града“ – 6 юли, онлайн
01/07/2020

14-та годишна експертна среща на ЮНЕСКО по проблемите на нематериалното културна наследство в Югоизточна Европа

На 26 юни 2020 година ще се проведе 14-та годишна експертна среща на ЮНЕСКО по проблемите на нематериалното културна наследство в Югоизточна Европа.  Участниците в срещата са членове на експертната мрежа  по  нематериално културно наследство за Югоизточна Европа. Тази година експертната среща ще бъде виртуална, поради кризата, съпътстваща  COVID-19, като има за цел да подпомогне държавите-членки от Югоизточна Европа чрез обмен на информация и споделяне на добри практики. Тя ще  предостави на  участниците възможност да задълбочат своето разбиране за ролята на нематериалното културно наследство при извънредни ситуации, със специален акцент върху опита от пандемията COVID-19.

Мрежата от експерти по нематериално културно наследство (НКН) в Югоизточна Европа е създадена от ЮНЕСКО през 2007 година  чрез Регионалното бюро за наука и култура в Европа, за да подкрепи прилагането на Конвенцията от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство в региона.

Годишните срещи на експертната мрежа  допринасят за подобряване на общото разбиране на възможностите и предизвикателствата, свързани с опазването на нематериалното културно наследство , като един от основните  активи на културното многообразие в Югоизточна Европа, насърчавайки споделянето на знания и добри практики относно националните мерки за прилагане на Конвенцията, и служи като платформа за развитие на регионално и трансгранично сътрудничество.

Както става ясно от продължаващото и в момента проучване на ЮНЕСКО върху живото наследство и опита, свързан с  и пандемията COVID-19, въздействието на кризата далеч надхвърля нашето физическо здраве и причинява дълбоки смущения в нашия социален и културен живот. В някои страни от Югоизточна Европа въздействието на кризата се усложнява от появата и на други природни бедствия, възникнали скоро преди или след това, като земетресенията, които засегнаха Албания през 2019 г. и Хърватия през 2020 г.

И все пак, нематериалното културно наследство също така е адаптивно по своята същност  и много общности се обръщат имнно към неговите проявления, като опит да се справят с кризата. То се оказва източник на социално сближаване, вдъхновение и креативност и може да донесе надежда и солидарност, както и да стане източник на стабилност и устойчивост за много общности, които се изправят пред социална и икономическа несигурност в подобни трудни времена.

14-тата годишна експертна  среща на мрежата ще даде възможност на участниците да споделят своите знания и опит за въздействието на кризата Covid-19 върху опазването на нематериалното културно наследство и ще стане форум за споделяне на опит между участниците от целия региона. Тя ще стимулира критическото мислене и ще провокира по-нататъшни действия в сферата на опазването на нематериалното културно наследство в условията на Covid-19 и за времето след ограниченията на извънредното положение.

За да се постигнат тези цели, онлайн срещата е предвидена като комбинация от:

– презентации, информиращи за работата на ЮНЕСКО по проблемите на НКН в условията на извънредна ситуация, включително оперативните принципи и условия, одобрени от Междуправителствения комитет на 14-тата му сесия през 2019 г. (Решение 14.COM 13)

– актуална информация от участниците и обмен на опит относно въздействието на COVID-19 върху елементите на НКН и общностите, свързани с тях, както и анализ на  различните реакции и мерки, взети при извънредна ситуация, обхващащи от правителствени мерки до иновативни дейности на местно ниво.

– дискусии на тема – начините за възобновяване на дейностите, свързани с НКН  след приключване на фазата, свързана с извънредното положение, породено от COVID-19, като се вземат предвид и социално-икономическите промени, които пандемията може да предизвика в дългосрочен план.

Тази година за първи път годишната среща ще обедини  мрежата от експерти, представляващи националните органи за НКН с акредитираните от ЮНЕСКО фасилитатори от съответните страни от ЮИЕ, за да се обогати обмена на идеи и да се засили сътрудничеството между различните участници от региона.

Изданието 2020 се организира от ЮНЕСКО (Регионалното бюро за наука и култура на ЮНЕСКО, в сътрудничество с Културния сектор на ЮНЕСКО за  живо наследство) с подкрепата на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа ( Център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО , София, България).

Срещата става възможна благодарение на годишния принос на Италия към Регионалното бюро на наука и култура на ЮНЕСКО в Европа, базирано във Венеция.