Покана за набиране на текстове за списание „Живи наследства“, брой 5-6/2021

Ай-Гиорис [Αϊ-Γιώρης – Св. Георги]
08/04/2021
Традиционни танци от Кипър
20/04/2021
Покана за набиране на текстове за списание „ЖИВИ НАСЛЕДСТВА“, брой 5-6/2021
Издание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
ISSN 2683-0256 печатно издание / ISSN 2683-0264 електронно издание
СРОК за подаване на текстове: 15 юни 2021 г.

 

Списание „ЖИВИ НАСЛЕДСТВА“ е посветено на проблемите на изследване, изучаване, опазване, съхранение и популяризиране на живите наследства в страните членки на Регионален Център София – ЮНЕСКО: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Кипър, Молдова, Република Северна Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора и Украйна.

Неговата цел е да разпространява информация, международни и национални политики, знания и добри практики в сферата на нематериалното наследство, да подкрепя опознаването, споделянето и разпространението на нематериалното културно наследство.

Списанието приема публикации на български и английски език. Списанието е двуезично и излиза на български и на английски език в периодичност две книжки на година. Приемат се статии, които не са отпечатвани в други издания. Не се приемат за публикуване откъси от книги.

Използваните в текстовете названия и представяните статистически данни, юридически статут на държави, територии, градове и зони, както и на техни граници, карти, не ангажират по никакъв начин Регионален Център София – ЮНЕСКО. Изказаните мнения и идеи на авторите отразяват техните мнения и не представят гледна точка на  Регионален Център София – ЮНЕСКО.

Рубрики
  1. Научни статии, посветени на важни проблеми на нематериалното културно наследство като изследване, изучаване, опазване, съхранение и популяризиране на живите наследства в страните членки на Регионален Център София – ЮНЕСКО. Статии се приемат в обем от 6420 думи или до 40 550 знаци с интервали на английски и български език. Всяка статия следва да бъде придружена с резюме в обем до 140 думи или 900 знаци с интервали, както и с кратко представяне на автора в същия обем. Ключовите думи са не по-малко от три и не повече от шест. Цитирането е в текста, а бележките са под линия на всяка страница по стандарт на Американската асоциация по психология (APA). Статиите подлежат на анонимно рецензиране от двама рецензенти и при необходимост се предоставя на трети. Авторите получават известие за мнението на рецензентите и се съобразяват с тях.
  2. Портрети, които представят носители, изследователи, личности с принос в опазването, изследването, разпространението и съхранението на живи наследства по места и по региони, по  държави в обем до 2000 думи или до 12 800 знаци с интервали. Желателно е текстовете да са придружени със снимки – 3-4 бр. Текстовете не подлежат на рецензиране.
  3. Интервю – представят се носители, публични дейци, културни мениджъри, музейни специалисти, изследователи, местни радетели, личности с принос в опазването, изследването, разпространението и съхранението на живи наследство по региони и държави: споделяне на личната гледна точка на водеща фигура в света на живите наследства обем до 2000 думи или до 12 800 знаци с интервали за всяко.  Желателно е текстовете да са придружени със снимки 3-4 бр. Текстовете не подлежат на рецензиране.
  4. На фокус – представяме нематериално културно наследство на страна членка – текстовете запознават с живи наследства от страните членки, които вече са вписани в Световната листа или са подадени за вписване, или са част от национална листа. Рубриката насочва към интересни факти, форми и начини на разпространение на живи наследства днес, към успешни практики и идеи за  привличане на разнообразни публики и заинтересовани страни. Текстовете са в обем до 1200 думи или до 7 800 знаци с интервали и по 2-3 снимки. Текстовете не подлежат на рецензиране.
  5. Календар – представяне на събития, свързани с живи наследства и тяхното разпространение – научни и приложни конференции, дни на наследствата, кръгли маси, празници, в които се включват елементи от нематериалното културно наследство  в обем до  1200 думи или до 7 800 знаци с интервали и по 2-3 снимки. Текстовете не подлежат на рецензиране.
  6. Културни наследства на показ  – акцентът е върху издания, филми, артефакти в музея, инсталации, анимиране на наследства и обживяване на места. Всеки текст е в обем до  1200 думи или до 7 800 знаци с интервали, придружен с 2-3 снимки. Текстовете не подлежат на рецензиране.
  7. Фоторазказ – представяне на живи наследства, ритуали, събития, изложби и др. чрез разказ от фотоси, придружени с кратки описания на всяка снимка.

 

Технически параметри – текстове: Всички текстове са с шрифт Timеs New Roman, 12 пункта, 1,5 интервал, отстъпка на първи ред 0,27.

Технически параметри – снимки: Снимките са jpeg/tif над 3 млн пиксела и 300 точки (300 DPI). Всички снимки са придружени с писмо, което разрешава публикуването им в списанието от страна на авторите или тези, които имат правата. Снимките са придружени с кратко описание.

Указания за цитиране: Съгласно стандарта за цитиране на Американската психологическа асоциация (APA – https://apastyle.apa.org/):

 

Всички материали се изпращат на официалната електронна поща на списанието: livingheritage@unescocenterbg.org
СРОК: 15 ЮНИ 2021 г.