Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО накратко:
Сред първите крачки в създаването на Регионалния център в София е регистрацията му през 2008 г. като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с българското законодателство.
С резолюция приета от 35-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през октомври 2009 г., Регионалният център е одобрен като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО.

 • Споразумение

На 10 ноември 2017 г. Генералният директор на ЮНЕСКО – г-жа Ирина Бокова (2009-2017) и министърът на културата на Република България – г-н Боил Банов подписват в Париж Cпоразумение за продължаване дейността в София (България) на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКO. То е валидно за нов шестгодишен период. Споразумението е ратифицирано със закон и обнародвано в Държавен вестник брой 32 от 13.04.2018 г.

На 25 октомври 2010 г. в Париж е подписано Споразумение между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2).
Споразумението е ратифицирано от Българския парламент на 16 март 2011 г.,след което влиза в сила.

 

1366bb5cf5316b30f4c311443771680a     263552e624e76b9f8016f8a910a401d2

 • Официално откриване

На тържествена церемония в София на 20 февруари 2012 г. Центърът е официално открит от Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова, заедно с  тогавашните министър на културата на Република България, г-н Вежди Рашидов, министър на външните работи на Република България, г-н Николай Младенов и председателя на Българската академия на науките, акад. Никола Съботинов.

 

          5fc1966c71f12b7718b90dc3b1a059cb

 • За организацията

Съучредители на Регионалния Център са Министерството на културата на Република България, Министерство на външните работи на Република България и Българската академия на науките.
Центърът се финансира целево от българската държава като за целта е създаден специален член в националния Закон за културно наследство.

Обхват: На последното Общо събрание на Регионалния Център (19 април 2016 г.) беше приета още една нова държава-членка от Югоизточна Европа, която е заявила желание да се включи в дейността на Центъра. До момента общият им брой е 16: Република Албания, Република Армения, Босна и Херцеговина, Република България, Грузия, Република Гърция, Република Кипър, Република Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Хърватия, Черна гора и Украйна.
Очаква се присъединяването и на други страни от региона през следващите години.

Мисия на Регионалния център:

 • Насърчаване на активното сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно ниво;
 • Иницииране и осъществяване на инициативи за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа, посредством обучения, споделяне на добри практики и др.

Цели на Центъра:

 • Да популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и да допринася за нейното прилагане в субрегиона на Югоизточна Европа;
 • Да увеличи участието на отделни общности, групи и лица в опазването на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа;
 • Да разшири възможностите на държавите-членки на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа в опазването на нематериалното културно наследство;
 • Да координира, обменя и разпространява информация относно опазването на нематериалното културно наследство  в субрегиона;
 • Да поощрява регионалното и международно сътрудничество за опазване на нематериалното културно наследство;
 • Да подпомага усилията за опазване на елементите на нематериалното културно наследство от региона, включени в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство и в Списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ;
 • Да подкрепя и съдейства на страните от региона при идентифицирането и инвентаризирането на нематериалното културно наследство и при разработването на системи на национално ниво за разпознаване на нематериалното наследство, намиращо се на тяхна територия;
 • Да сътрудничи на институциите, занимаващи се с изучаването и опазването на нематериалното културно наследство на местно, национално и регионално равнище, както и за установяването на връзки между тях;
 • Да подкрепя и участва в дейности за подготовка на специалисти в областта на нематериалното културно наследство;
 • Да полага усилия за укрепването на сътрудничеството с ЮНЕСКО и със съответните сродни институции в други държави и региони.

Функции на Центъра:

 • Да насърчава и координира проучването на практиките по опазването на елементи на нематериалното културно наследство, действащи в страните от Югоизточна Европа, съгласно чл. 11, 12, 13 и 14 от Конвенцията от 2003 г.
 • Да организира курсове за обучение по определени теми, свързани с Конвенцията от 2003 г. и нейните оперативни насоки, политики за опазване на нематериалното културно наследство и други.
 • Да разширява международното, регионално и подрегионално сътрудничество чрез създаване на делови контакти с институции, работещи в областта на нематериалното културно наследство и по-специално тези, учредени под егидата на ЮНЕСКО (категория 2) с цел координиране на дейностите, обмен на информация и познания за опазването на нематериалното културно наследство  и популяризиране на добрите практики.

Общо събрание

Регионалният Център се ръководи и контролира от Общо събрание, което се свиква на редовни заседания веднъж годишно и обновява своя състав на всеки четири години.

Негови редовни членове са:

 • Представители на всички държави-членки на Центъра, изявили интерес да бъдат представени в събранието;
 • Представител на Генералния директор на ЮНЕСКО;
 • Двама представители на правителството на Република България (Министерство на културата, Министерството на външните работи) или техни упълномощени представители;
 • Представител на Българската академия на науките;
 • Представител на Българската национална комисия за ЮНЕСКО;
 • До двама представители на други междуправителствени организации или международни неправителствени организации;

Общото събрание определя посоката на развитие на Регионалния център като организира извършването на дейността му, изменя и допълва ключовите документи на Центъра, преразглежда и одобрява годишните доклади, приема и изключва членове и взема решение за включване на регионални междуправителствени организации и международни организации в работата на Центъра.

През 2016 г. Председател на Общото събрание бе г-жа Жулиета Сина Харасани, представител на Министерство на културата на Албания.

През 2017 г. Председател на Общото събрание бе г-жа Арта Долани, представител на Министерство на културата на Албания.

През 2018 г. Председател на Общото събрание бе г-жа Ставрула Фотопулу, представител на Министерството на културата на Република Гърция.

Списък на членовете на ОС

Изпълнителен съвет 

Изпълнителният съвет е изпълнителен и контролен орган на Центъра. Състои от пет физически лица, които се избират за срок от 1 година от Общото събрание измежду представителите на неговите редовни членове.
Осъществява контролни функции по изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира изпълнението на финансовите операции на Центъра съгласно приетия му бюджет.

Списък на членовете на ИС

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор е управителен орган на Регионалния център.
Той осъществява оперативното ръководство на Центъра и организира работата на Центъра в изпълнение на решенията на Общото събрание и Изпълнителния съвет.

Изпълнителен директор: Ирена Тодорова

Контакти:

Адрес: гр. София, п.к. 1797, ж.к. Изток, ул. “Лъчезар Станчев” №7


Изпълнителен директор

Ирена Тодорова

02/ 444 23 19


Експерт Програми и проекти

Мирена Станева

02/ 444 21 03


Експерт

Надежда Илиева

02/ 444 37 40; +359/ 885653377


Експерт Международна дейност

Чаяна Божкова

02/ 444 37 40


Експерт Координация и комуникация

Илияна Русева

02/ 444 37 40


Технически сътрудник

Диана Токаджиева

02/444 21 03


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Данни за кореспонденция във връзка с възлагане на обществени поръчки:

СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО”
Адрес: п.к. 1797, гр. София, България
ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев” №7
Лице за контакти: Чаяна Божкова
Тел. (02) 444 37 40; (02) 444 21 03
Електронна поща: office@unesco-centerbg.org

В тази рубрика можете да намерите информация относно:

Вътрешни правила и кореспонденция с Агенцията по обществени поръчки

Предварителни обявления

Обяви на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Процедури

Архив