София Регионален Център на ЮНЕСКО проведе успешно обучителен семинар в Сандански

The Seventh Annual Regional Meeting of Experts on Intangible Cultural Heritage (ICH) took place in Sofia
29/05/2013
First global meeting of category 2 centres active in the field of intangible cultural heritage
30/06/2013

София Регионален Център на ЮНЕСКО проведе успешно обучителен семинар в Сандански

 На 24 и 25 юни 2013 в град Сандански се проведе двудневен обучителен семинар на експерти от Югозападна България на тема “Прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003) на национално ниво”, организиран от София Регионален Център на ЮНЕСКО като част от годишния му план за дейност и в изпълнение на глобалната стратегия на ЮНЕСКО за повишаване на капацитет на национално равнище.

В семинара взеха участие 21 експерта, представители на различни институции- читалища, музеи и местната администрация от областите Благоевград, Кюстендил и Перник. За лектори бяха поканени д-р Миглена Иванова и д-р Ива Станоева, главни асистенти в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, със значителен опит в обучението на български и чуждестранни специалисти по нематериално културно наследство. Обучението се проведе с участието и на проф. Мила Сантова, Национален експерт по нематериално културно наследство.

Конвенцията от 2003 година е сравнително нов нормативен документ и поставя нови предизвикателства пред държавите, които са го ратифицирали. Едно от тези предизвикателства е обучението и повишаването на капацитета на експертите в областта на опазването на нематериалното културно наследство. Участниците имаха възможност да се запознаят подробно с Конвенцията 2003 и оперативните й насоки, с целите и ключовите понятия, свързани с нея.

Семинарът засегна следните теми :

v Сесия 1: Общ преглед на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство и оперативните й насоки ( цели; ключови понятия; общности и институции, заинтересовани от нейното прилагане) ;
v Сесия 2: Създаване и поддържане на регистри на нематериалното културно наследство ;
v Сесия 3: Прилагане на Конвенцията в България (ангажирани институции, общности; мерки за опазване на нематериалното културно наследство) ;
v Сесия 4: Прилагане на Конвенцията на международно ниво (номинации, сътрудничество и подпомагане) ;

Всички сесии бяха доразвити с интересни дискусии между участниците и лекторите като се споделяха добри практики в областта на опазването на нематериалното културно наследство в региона, предизвикателствата пред тях, възможностите за сътрудничество и процедури за попълване на регистъра на нематериално културно наследство на България.

В края на семинара беше направен тест, който оцени нивото на усвоените знания от участниците и г-жа Оли Груева-изпълнителният директор на София Регионален Център, връчи сертификати за успешно преминато обучение.

Това е първият семинар, насочен към национални експерти, който София Регионален Център на ЮНЕСКО организира и след попълване на анкета, изготвена от организаторите, стана ясно, че експертите оценяват високо проведения семинар и отбелязват неговата приложимост за бъдещата им работа като експерти в областта на нематериалното културното наследство. Сред интересните препоръки към екипа се отличиха следните: подобен тип семинари да станат периодични като се разширява кръгът от участници и да се предвиждат повече практически задачи в обучението.

Екипът на София Регионален Център на ЮНЕСКО благодари на всички участниците в семинара и ще има предвид препоръките им в бъдещата си работа.