International forum оn the occasion of the 70th anniversary of UNESCO
11/12/2015
Осигуряване на хотелско настаняване в страната и чужбина
13/12/2015

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”

Електронна преписка: 1 от 01.09.2015 г.
Срок за получаване на офертите: 10.09.2015 г. – 17:00 ч.
ID: 9045457

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ
Публична покана (публикувана на 01.09.2015 г.)
Техническа спецификация – Приложение №1 (публикувана на 01.09.2015 г.)
Проект на договор – Приложение №2 (публикувана на 01.09.2015 г.)
Ценово предложение – Образец №1 (публикувано на 01.09.2015 г.)
Техническо предложение – Образец №2 (публикувано на 01.09.2015 г.)
Разяснение (публикувано на 03.09.2015 г.) 
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на оферти (публикуван на 17.09.2015)
Договор с приложения (публикуван на 01.10.2015 г.)

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:
1. м. ноември – на 04.11.2015 г., съгласно чл. 3 от договора е извършено плащане в размер на 1154,31 лeвa (публикувано на 04.12.2015г.)