Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на Регионален център София
13/12/2015
New inscriptions on the lists of Intangible Cultural Heritage
17/12/2015

Осигуряване на хотелско настаняване в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София

Електронна преписка: 2 от 01.09.2015 г.
Срок за получаване на офертите: 10.09.2015 г. – 17:00 ч.
ID: 9045468

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Осигуряване на хотелско настаняване в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ
Публична покана (публикувана на 01.09.2015 г.)
Техническа спецификация – Приложение №1 (публикувана на 01.09.2015 г.)
Проект на договор – Приложение №2 (публикувана на 01.09.2015 г.)
Ценово предложение – Образец №1 (публикувано на 01.09.2015 г.)
Техническо предложение – Образец №2 (публикувано на 01.09.2015 г.)
Разяснение (публикувано на 03.09.2015 г.)
Разяснение (публикувано на 07.09.2015 г.)
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на оферти (публикуван на 17.09.2015 г.)
Договор с приложения (публикуван на 01.10.2015 г.)